BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kmpspsosnowiec.nowybip.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 22.06.2016r.

Data ostatniej istotnej aktualizacj: 01.10.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • brak metodyk do linków wewnętrznych
  • brak metryk i opisów do linków zewnętrznych
  • brak metryk dokumentów do pobrania
  • brak informacji o dostępie do tłumaczenia migowego
  • brak jednolitej i prawidłowej czcionki w artykułach
  • brak informacji o dostępie do tłumacza migowego

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.06.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny wewnętrznej.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Dejnak , straz@sosnowiec.kmpsp.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 323631850, 323631840. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku

Do budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu możliwy jest dojazd bezpośrednio z ulicy Klimontowskiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów.
Przy wejściu do budynku od strony parkingu znajduje się domofon. Za drzwiami znajduje się klatką schodową prowadzącą na parter oraz I piętro obiektu, gdzie znajdują się pomieszczenia biurowe.

Toalety

Brak udogodnień.

Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Brak udogodnień.

Wchodzenie z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

Brak udogodnień.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

Brak udogodnień.

Do końca 2020 roku strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży pożarnej w Sosnowcu zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.