BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 "CENTRUM"

Stanowisko: Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 
 mł. bryg. mgr inż. Tomasz Maruszyj


Symbol: MJRG-I
tel. 32 363 18 63
e-mail: jrg1@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
Adres: ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 

Stanowisko: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
tel. 32 363 18 64


Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 "Centrum":

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz likwidacji miejscowych zagrożeń poprzez:
  1.  przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań z zakresu ratownictwa;
  2.  realizacja zadań ratowniczych w obszarze chronionym JRG oraz w ramach reagowania struktur odwodów;
  3. wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych
   lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  4. współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami
   oraz podmiotami w zakresie likwidacji zagrożeń;
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych;
 3. udział w procesie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń, w szczególności na terenie własnego obszaru chronionego, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach obiektowych;
 4. prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie określonym regulacjami szczegółowymi;
 5. udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej a także udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych;
 6. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 7. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze  chronionym z zakresu doskonalenia likwidacji zdarzeń.;
 8. planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.