BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 "PORĄBKA"

Stanowisko: p. o. Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej

st. kpt. inż. Adam Kubiak
 


Symbol: MJRG-II
tel. 32 363 09 11

e-mail: jrg2@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
Adres: 
ul. Wiejska 160, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 

Stanowisko: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
tel. 
32 363 09 09


Zadania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 "Porąbka":

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi oraz likwidacji miejscowych zagrożeń poprzez:
 1. przygotowanie własnych sił i środków do wypełnienia zadań z zakresu ratownictwa;
 2. realizacja zadań ratowniczych w obszarze chronionym JRG oraz w ramach reagowania struktur odwodów;
 3. wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 4. współdziałanie z innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami w zakresie likwidacji zagrożeń;
 1. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych;
 2. udział w procesie rozpoznawania potencjalnych zagrożeń, w szczególności na terenie własnego obszaru chronionego, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach obiektowych;
 3. prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie określonym regulacjami szczegółowymi;
 4. udział w aktualizacji procedur ratowniczych, dokumentacji operacyjnej oraz stanu gotowości operacyjnej a także udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych;
 5. przygotowywanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze  chronionym z zakresu doskonalenia likwidacji zdarzeń;
 7. planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.