BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Klauzula Informacyjna - Monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w Komendzie Miejskiej PSP w Sosnowcu prowadzony jest monitoring obiektu, niektórych pojazdów służbowych oraz służbowej poczty elektronicznej.

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu (41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21, tel. 323631846, fax. 323631842, e-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl)
  2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas, (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r.1040).
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.