BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Podstawa prawna działania

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


Podstawowymi aktami prawnymi wyznaczającymi zakres działania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej są:

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z poźn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.).
  3. Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu ustalony przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu i zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.