BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawanych

Stanowisko: Starszy Technik
mgr inż. Andrzej Kowal


Symbol: MOIN
tel:  32 363 18 52
fax: 32 363 18 42
email: akowal@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

W zakresie zadań kancelarii niejawnej:

 1. prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;
 2. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym i egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 3. realizacja właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w kancelarii materiałów niejawnych oraz jednostce organizacyjnej;
 4. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami;
 5. wykonywanie poleceń  pełnomocnika ochrony informacji niejawnych, który nadzoruje pracę kancelarii niejawnej.

 

W zakresie zadań obronnych:

 1. organizowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniami obronnymi w komendzie;
 2. koordynowanie i kontrolowanie realizacji zadań obronnych.

W zakresie zadań archiwizacyjnych:

 1. organizowanie procesu gromadzenia zasobu archiwalnego;
 2. prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.: przyjmowania dokumentów do archiwum,
  udostępniania i brakowania dokumentów;
 3. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie przyjmowania akt do archiwum oraz ich brakowania;
 4. udostępnianie akt oraz udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt.

 

Pracownik Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz Specjalisty Ochrony Danych.

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;
 2. zapewnienie wymaganej ochrony przetwarzanych informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
 3. kontrolowanie  stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
 4. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 6. nadzorowanie działalności kancelarii materiałów niejawnych;
 7. kontrola przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów niejawnych;
 8. nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych.
   

Do zadań Specjalisty Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem, aktualizacją oraz stosowaniem polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy służące do przetwarzania danych osobowych;
 2. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w komendzie;
 3. prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych przetwarzanych w komendzie;
 4. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
 5. prowadzenie analizy zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych i wdrażaniem na podstawie jej wyników zmian w polityce bezpieczeństwa;
 6. zapewnienie przeszkolenia osobom upoważnionym z zakresu ochrony danych osobowych;
 7. nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w komendzie poprzez stosowanie odpowiednich do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych, a w tym: kontrolowanie pracowników i innych osób upoważnionych w zakresie wykonywania przez nich obowiązków związanych z ochroną danych osobowych przewidzianych w stosownych instrukcjach i wytycznych, kontrolowanie obiektów i pomieszczeń komendy pod względem przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, kontrolowanie sprzętu i oprogramowania stosowanego do przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności z przepisami prawa;
 8. opiniowanie wniosków do komendanta o wydanie dla osób przetwarzających dane osobowe stosownych upoważnień;
 9. wnioskowanie do komendanta w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym związanych z zabezpieczeniem obiektów komendy;
 10. koordynowanie procesu reagowania na incydenty w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych;
 11. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych.