BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawanych

Stanowisko: Starszy Technik
mgr inż. Andrzej Kowal


Symbol: MOIN
tel:  32 363 18 52
fax: 32 266 04 03
email: akowal@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

W zakresie spraw dotyczących ochrony informacji niejawnych:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrona fizyczna;

2) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych
    oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

3) kontrola stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;

4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

5) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego
     realizacji;

6) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników Komendy Miejskiej w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)
prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających zleconych przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
     w Sosnowcu;

8) prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych w Komendzie Miejskiej na zasadach określonych w przepisach dotyczących jej 
     organizacji  i funkcjonowania;

9)
prowadzenie spraw pieczęci i stempli Komendy Miejskiej.

Pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Informacji Niejawnych pełni funkcję Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

W zakresie spraw dotyczących obronności:

1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania  i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi 
    w Komendzie Miejskiej;

2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

W zakresie spraw dotyczących archiwizacji:

1) prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej i spraw związanych z archiwizacja dokumentów tj. przyjmowania dokumentów
    do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.

W zakresie spraw dotyczących ochrony danych osobowych:

1) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, poprzez stosowania odpowiednich do zagrożeń i kategorii 
    danych objętych ochroną, środków fizycznych, technicznych i organizacyjnych;

2) koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, wdrażaniem oraz stosowaniem Polityki Bezpieczeństwa oraz instrukcji
    zarządzania systemami informatycznymi, stosowanymi do przetwarzania danych osobowych;

3) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne 
    zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych;

4) sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, w tym:

    a) kontrolowanie pracowników i innych osób upoważnionych w zakresie wykonywania przez nich obowiązków związanych
        z ochroną przetwarzanych danych osobowych,

    b) kontrolowanie obiektów i pomieszczeń Komendy Miejskiej, pod względem przestrzegania przepisów dotyczących 
        bezpieczeństwa danych osobowych,

    c) kontrolowanie sprzętu i oprogramowania stosowanego do przetwarzania danych osobowych pod względem zgodności 
        z
przepisami prawa.