BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Stanowisko: Starszy Technik
mgr inż. Andrzej Kowal

Symbol: MB
tel:  32 363 18 52
e-mail: akowal@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie  zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę  warunków pracy;
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów  dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy;
 4. przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań
  i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  w środowisku pracy;
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywania wniosków wynikających z badania przyczyn
  i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
 6. współpraca z właściwymi  komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych  pracowników;
 7. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
  oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa  i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
 8. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 9. udział w  dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 10. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.