BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Sekcja Finansów

Stanowisko: Główny Księgowy
mgr Wioleta Kubik


Symbol: MF
tel:  32 363 18 65
fax: 32 266 04 03
e-mail: wkubik@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Starszy Specjalista
mgr Beata Karolczyk


Symbol: MF
tel:  32 363 18 64
fax: 32 266 04 03

e-mail: bkarolczyk@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Sekcji Finansów:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta Miejskiego nad gospodarką finansową Komendy Miejskiej;

2) prowadzenie rachunkowości Komendy Miejskiej;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

      a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami  
          pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy Miejskiej,

      b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę Miejską,

      c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

      d) zapewnieniu terminowego ściągania należności,

4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy  
    Miejskiej;

5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);

6) prowadzenie bazy danych dotyczącej realizacji wydatków budżetowych Komendy Miejskiej;

7) nadzór nad prawidłowym udokumentowaniem i powiązaniem wyników inwentaryzacji z zapisami ksiąg rachunkowych;

8) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;

9) przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych Komendy Miejskiej dotyczących zagadnień finansowych.