BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Sekcja Finansów

Stanowisko: Główny Księgowy
mgr Marzena Kurtek


Symbol: MF
tel:  32 363 18 65
e-mail: mkurtek@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Stanowisko: Starszy Specjalista
tel:  32 363 18 66 

Zadania Sekcji Finansów:

 1. sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową;
 2. prowadzenie rachunkowości komendy;
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  1. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy;
  2. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę;
  3. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
  4. zapewnieniu terminowego ściągania należności;
  5. dokonywanie kontroli dokumentów stanowiących podstawę wydatkowania środków finansowych;
  6. wydatkowanie środków w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań;
 4. realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących
  w dyspozycji komendy zgodnie z planem finansowym;
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 6. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 7. opracowywanie i bieżąca aktualizacja uregulowań wewnętrznych komendy dotyczących prowadzenia zagadnień finansowych;
 8. opracowywanie budżetu komendy w zakresie wydatków i dochodów;
 9. sporządzanie rocznych i okresowych planów finansowych;
 10. przygotowanie wniosków do prezydenta miasta w sprawie przesunięć środków między paragrafami wydatków;
 11. sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 12. naliczanie i rozliczanie uposażeń, wynagrodzeń oraz pozostałych należności pracowników oraz prowadzenie dokumentacji płacowej;
 13. realizowanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych wynikających z funkcji płatnika, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej wymaganej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 14. sprawowanie ogólnego nadzoru nad całokształtem prac inwentaryzacyjnych;
 15. udział w procesie rozliczania dotacji przekazywanej przez MSWiA dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG;
 16. opiniowanie rejestrów ryzyka w zakresie finansów w Komendzie z obszaru kontroli zarządczej;
 17. organizowanie przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentacji finansowej;
 18. kontrolowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne.