BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Sekcja Organizacyjno- Kadrowa

Stanowisko: Starszy Inspektor
mł. asp. mgr Magdalena Mikowicz


Symbol: MOK
tel:  32 363 18 48
e-mail: mpawezowska@sosnowiec.kmpsp.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Stanowisko: Starszy Technik
tel:  32 363 18 46

Do zadań Sekcji Organizacyjno-Kadrowej należy w szczególności:

 

W zakresie zadań kadrowych:

 1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta i kontrolowanie gospodarowania kadrami;
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników oraz emerytów i rencistów komendy;
 3. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie, w tym dowódców JRG;
 4. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników komendy;
 5. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników komendy;
 6. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji pracowników oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z dodatkowym zatrudnieniem pracowników;
 8. weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych;
 9. ewidencjonowanie czasu służby i pracy systemu codziennego oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz realizowanie sprawozdawczości;
 10. kontrolowanie przestrzegania prawa pracy i przepisów określających zasady pełnienia służby, pełnienie nadzoru w tym zakresie;

W zakresie zadań organizacyjnych:

 1. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy;
 2. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta;
 3. udział w opracowywaniu zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji, i wytycznych komendanta, ewidencjonowanie i prowadzenie ich zbiorczych rejestrów oraz prowadzenie rejestru upoważnień;
 4. udział w opracowywaniu regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie;
 5. prowadzenie spraw z zakresu obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie;
 6. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami  i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 7. przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków  z zakresu działania komendy;
 8. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrzorganizacyjnych komendy
  oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 9. organizowanie  systemu i koordynacja kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i JRG;
 10. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy;
 11. prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta;
 12. koordynowanie zadaniami dotyczącymi obiegu dokumentów w komendzie
  oraz ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie;
 13. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z zakresu kontroli zarządczej w komendzie.