BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

SKARGI I WNIOSKI

Godziny przyjęć interesantów
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu lub upoważniony Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy czwartek od godziny 14.00 do 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP tel. (32) 363 18 46.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie -  na adres:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

  ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec

 • Osobiście – codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie  Komendanta Miejskiego PSP przy ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec 

 • Za pośrednictwem:   platformy ePUAP: /KMPSPSosnowiec/skrytka

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”.

 • Faksem na numer:   (32) 363 – 18  – 42

 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową, tel. (32) 363– 18 – 46.

 WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.1    Imię i  nazwisko wnoszącego.
1.2.   Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Klauzula - skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu z siedzibą w 41-200 Sosnowiec przy ul. Klimontowskiej 21 jako administrator danych osobowych informuje, że Państwa dane osobowe zawarte w skargach/wnioskach będą przetwarzane w celu rozpatrzenia/załatwienia lub przekazania do rozpatrzenia/załatwienia zgodnie z właściwością innym podmiotom/organom.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu (41-200 Sosnowiec, ul. Klimontowska 21, tel. 323631846, fax. 323631842, e-mail: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl)
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Renata Białas, (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, tel. 601501988, email: iod@katowice.kwpsp.gov.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust
  1 lit c, d i e RODO, w tym także w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego
  o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są adekwatnie do celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy oraz przepisów kancelaryjnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych poprzez podanie informacji o okolicznościach zdarzenia, którego żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu.
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.