BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

SKARGI I WNIOSKI

Godziny przyjęć interesantów
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu lub upoważniony Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy czwartek od godziny 14.00 do 17.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Miejskiego PSP tel. (32) 363 18 46.

Skargi i wnioski można składać:

  • Listownie -  na adres:
    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

    ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec

  • Osobiście – codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 w sekretariacie  Komendanta Miejskiego PSP przy ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec 

  • Za pośrednictwem:   platformy ePUAP: /KMPSPSosnowiec/skrytka

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: sekretariat@sosnowiec.kmpsp.gov.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”.

  • Faksem na numer:   (32) 363 – 18  – 42

  • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Organizacyjnych tel. (32) 363– 18 – 46.

 WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 Skarga/wniosek powinien zawierać:

1.1    Imię i  nazwisko wnoszącego.
1.2.   Dokładny adres do korespondencji

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.