BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1. BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprządzone na dzień 31 grudnia 2018r.

4. Informacja dodatkowa do BILANSU jednostki budżetowej sporządzona na dzień 31 grudnia 2018r.