BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Samodzielne Stanowisko pracy ds. Kadrowych

Stanowisko: Starszy Technik
mł. ogn. mgr Magdalena Pawęzowska


Symbol: MK
tel:  32 363 18 48
fax: 32 266 04 03
e-mail: mpawezowska@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Kadrowych:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Miejskiego;

2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Miejskiej w tym dowódców Jednostek   Ratowniczo – Gaśniczych;

3) analizowanie stanu przyznanych etatów pod kątem zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;

4) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Miejskiej;

5) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

6) współpraca z Zakładem Emerytalno – Rentowym MSW, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno – rentowe;

7) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

8) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz współpraca w realizacji zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

9) prowadzenie spraw awansów i wyróżnień strażaków i pracowników cywilnych, w tym przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych;

10) prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych pracowników świadczących pracę oraz strażaków pełniących służbę Komendzie Miejskiej;

11) realizacja zadań z zakresu udziału strażaków i pracowników cywilnych w turnusach sanatoryjnych o charakterze kondycyjno – profilaktycznym i antystresowym;

12) realizowanie zadań związanych ze służbą przygotowawczą członków korpusu służby cywilnej oraz ich późniejszego rozwoju zawodowego.