BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych

Stanowisko: Starszy Technik
mł. ogn. mgr Agnieszka Kurczabińska


Symbol: MO
tel:  32 363 18 46
fax: 32 266 04 03
email: akurczabinska@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Samodzielnego Stanowiska ds. Organizacyjnych:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Miejskiej;

2) organizowanie pracy Komendy Miejskiej, w tym prowadzenie spraw dotyczących projektowania organizacji wewnętrznej Komendy  
    Miejskiej, opracowywanie i aktualizowanie regulaminu organizacyjnego Komendy;

3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Miejskiej na podstawie 
    informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej;

4) organizowanie odpraw służbowych, narad, spotkań i innych uroczystości z udziałem Komendanta Miejskiego;

5) opracowywanie i ewidencjonowanie aktów prawnych tj. zarządzenia, decyzje, rozkazy oraz instrukcji i wytycznych Komendanta Miejskiego;

6) udzielanie pomocy i prowadzenie spraw dotyczących obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej;

7) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Miejskiej przez rzecznika prasowego;

9) przygotowanie zbiorczych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego miasta oraz wniosków z zakresu działania Komendy Miejskiej na 
    podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej;

10) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Miejskiej;

11) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Miejskiej;

12) planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych;

13) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej;

14) realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej;

15) prowadzenie kancelarii ogólnej;

16) prowadzenie sekretariatu Komendanta Miejskiego;

17) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy;

18) nadzór nad informacjami umieszczanymi na stronie internetowej Komendy Miejskiej oraz Biuletynem Informacji Publicznej.