BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu


W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 1. Wydział Operacyjny                                                                                   symbol MR;
   
 2. Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny                                                symbol – MT;
   
 3. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza                                                              symbol – MZ;
   
 4. Sekcja Finansów                                                                                        symbol – MF;
   
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych                                          symbol – MO;
   
 6. Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych                                                    symbol – MK;
   
 7. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych                   - symbol MOIN;
   
 8. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 ”Centrum”                                     symbol – MJRG-I;
   
 9. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 „Porąbka”                                – symbol – MJRG-II.


  Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:
 • Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;

 • Sekcja Finansów;

 • Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych;

 • Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych;

 • Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych.


  Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjny;

 • Wydział Kwatermistrzowsko Techniczny;

 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 ”Centrum”;

 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 2 „Porąbka”;

  oraz pełni:

 • nadzór nad realizacją monitoringu pożarowego.