BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu


W skład Komendy Miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:

 1. Wydział Operacyjny                                                                                    symbol MR;
 2. Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny                                                 symbol – MT;
 3. Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza                                                               symbol – MZ;
 4. Sekcja Finansów                                                                                         symbol – MF;
 5. Sekcja Organizacyjno-Kadrowa                                                                  symbol – MOK;
 6. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy        symbol MB;
 7. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych         symbol MODO;
 8. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 ”Centrum”                                    symbol – MJRG-I;
 9. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 2 „Porąbka”                                – symbol – MJRG-II.Komendantowi Miejskiemu podlegają bezpośrednio:

 • Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza;
 • Sekcja Finansów;
 • Sekcja Organizacyjno-Kadrowa;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy .

 


         Zastępca Komendanta Miejskiego nadzoruje:

 • Wydział Operacyjny;
 • Wydział Kwatermistrzowsko Techniczny;
 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśnicza Nr 1 ”Centrum”;
 • Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Nr 2 „Porąbka”;

oraz pełni:

 • nadzór nad realizacją monitoringu pożarowego.