BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

Stanowisko: Naczelnik Wydziału
asp. sztab. mgr inż. Marian Michalski


Symbol: MT
tel:  32 363 18 57
fax: 32 363 18 42
e-mail: mmichalski@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 

Stanowisko: Starszy Technik
tel:  32 363 18 58


Stanowisko : Starszy Technik
tel:  32 363 18 59


 Stanowisko : Technik
tel:  32 363 18 59

Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego:

W zakresie spraw dotyczących kwatermistrzostwa:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy, planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie, a także prowadzenie dokumentacji budynków komendy wynikających z przepisów (prowadzenie książek obiektów budowlanych);
 2. monitorowanie potrzeb i opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków, pracowników cywilnych  i emerytów komendy;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komendy ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem strażakom ekwiwalentu za remont i brak lokalu oraz pomocą na budownictwo mieszkaniowe;
 6. prowadzenie spraw socjalnych i bytowych pracowników dotyczących prawa do przejazdu na koszt jednostki organizacyjnej PSP, dopłaty do wypoczynku, wraz ze zwrotem kosztów przejazdu oraz z zakresu korzystania ze zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 7. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty KSRG i inne JOP na terenie działania komendy oraz ich przygotowanie do działań   w ramach odwodów operacyjnych;
 8. prowadzenie spraw  z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu materiałów i paliw komendy; 
 9. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej majątku;
 10. gospodarowanie składnikami majątku, w tym udział w przedsięwzięciach związanych z likwidowaniem zbędnych i zużytych składników majątku, utylizacja sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę, nieodpłatne przekazanie oraz darowizna;
 11. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy;
 12. realizacja zadań związanych z postępowaniami odszkodowawczymi;
 13. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie z komórką realizującą sprawy operacyjne priorytetów w tym zakresie;
 14. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych  i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 15. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej, zapewnienie jego właściwej konserwacji;
 16. weryfikacja pod względem merytorycznym finansowych dokumentów zakupu;
 17. prowadzenie obsługi socjalnej pracowników cywilnych komendy z zakresu korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego (ZFŚS).
 18. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na terenie działania komendy;
 19. prowadzenie spraw związanych z rozdziałem kosztów operatorów monitoringu kosztami funkcjonowania Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych w komendzie.

W zakresie zadań technicznych:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjnej sprzętu transportowego;
 2. monitorowanie potrzeb, organizowanie przeglądów, zlecanie napraw i nadzór nad naprawami i konserwacją sprzętu transportowego;
 3. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych sprzętu transportowego;
 4. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji sprzętu transportowego;
 5. bieżąca realizacja zapotrzebowania w środki i części zamienne, oleje, smary i inne materiały eksploatacyjne;
 6. prowadzenie rozliczeń eksploatacji sprzętu transportowego;
 7. prowadzenie kontroli nad: eksploatacją sprzętu transportowego, terminowością badań technicznych sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki;
 8. weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdami i wydawanie zaświadczeń uprawniających do prowadzenia pojazdów służbowych;
 9. zlecanie okresowych badań sprzętu specjalistycznego;
 10. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 11. kontrolowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy dokumentacji eksploatacyjnej sprzętu transportowego, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 12. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo pozyskiwanych samochodów i sprzętu silnikowego;
 13. nadzór nad funkcjonowaniem zaplecza technicznego (ewidencja i legalizacja sprzętu) w tym funkcjonowania warsztatu obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego, itp.