BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny

Stanowisko: Starszy Specjalista
asp. sztab. mgr inż. Marian Michalski


Symbol: MT
tel:  32 363 18 57
fax: 32 266 04 03
e-mail: mmichalski@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 

Stanowisko: Technik
st. sekc. mgr Anna Szerer


Symbol: MT
tel:  32 363 18 59
fax: 32 266 04 03

e-mail: aszerer@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Stanowisko : Starszy Technik
Monika Oryńska


Symbol: MT
tel:  32 363 18 59
fax: 32 266 04 03

e-mail: morynska@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zadania Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego:

W zakresie spraw dotyczących kwatermistrzostwa:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych
    pozostających w dyspozycji Komendy Miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź 
    wyposażenia osobistego;

3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Miejskiej;

4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy 
    Miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo
    Gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Miejskiej;

7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji
    Komendy Miejskiej;

10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Miejskiej, zawinionych przez pracowników
      tutejszej  komendy i podległych JRG;


11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz 
      ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej
      i z innych źródeł;

13) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją majątku Komendy Miejskiej oraz majątku użyczonego z KW PSP oraz innych instytucji;

14) prowadzenie ksiąg inwentarzowych Komendy Miejskiej środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

15) obsługa proceduralna zamówień publicznych związanych z zakupami usług, materiałów i sprzętu oraz koordynowanie spraw związanych
      z przygotowaniem materiałów i projektów do postępowania w zakresie zamówień publicznych;

16) przygotowywanie projektów umów związanych z udzielaniem zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane;

17 prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i aktualizacją umów związanych z eksploatacją obiektu Komendy Miejskiej.

W zakresie spraw dotyczących techniki:

1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym
    agregatów prądotwórczych;

3) obsługa transportowa Komendy Miejskiej;

4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Miejskiej dokumentacji związanej
    z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji
    technicznych;

7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.