BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Wydział Operacyjny

Stanowisko: Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr Tomasz Dejnak


Symbol:  MR
tel:  32 363 18 50
e-mail: tdejnak@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Młodszy Inspektor
asp. Łukasz Marchewka


Symbol:  MR
tel:  32 363 18 51
e-mail: lmarchewka@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 

Zadania Wydziału Operacyjnego:

W zakresie spraw dotyczących problematyki operacyjnej:

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Miejskiej do organizacji działań  
    ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia 
    akcji ratowniczych;

2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie 
    przekazywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;

5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej
    i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6) analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym
    zakresie;

7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające 
    dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z 
    Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;

8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń
    oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na
    obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami,
      instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG  oraz innych podmiotów KSRG analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie
      raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP  na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań
      ratowniczych;

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów
      sąsiednich;

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG  na obszarze działania;

16) realizowanie zadań związanych z systemami monitoringu pożarowego w zakresie technicznym i teleinformatycznym oraz nadzór nad
      szkoleniami z obsługi urządzeń systemów monitoringu pożarowego;

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie
      akcji ratowniczych.

W zakresie spraw dotyczących szkolenia:

1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby Komendy Miejskiej i KSRG na obszarze miasta;

2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie 
    ratownictwa oraz dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego;

3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;

4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny
    sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego oraz szkolenia i doskonalenia 
    zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Miejskiej;

5) gromadzenie i udostępnianie literatury fachowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie spraw dotyczących łączności:

1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania
    Komendy Miejskiej;

2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Miejskiej, a także
    do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania 
w obszary chronione;

3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w Komendzie Miejskiej;

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju
    ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy
    Miejskiej;

6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej;

7) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Miejskiej nowoczesnych technik  łączności;

8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

W zakresie spraw dotyczących Informatyki:

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach
    organizacyjnych Komendy Miejskiej;

2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w Komendzie Miejskiej;

3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi,
   a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych
   w działalności Komendy Miejskiej;

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5) planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;

6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej 
    Komendy Miejskiej;

9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10) utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Miejskiej systemów teleinformatycznych;

11) obsługa teleinformatyczna strony internetowej Komendy Miejskiej, Biuletynu Informacji Publicznej oraz poczty elektronicznej;

12) współpracowanie z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w procesie opracowania i utrzymania polityki bezpieczeństwa, w zakresie
      zagadnień teleinformatycznych;

13) dostosowywanie systemów teleinformatycznych do wymogów prawa oraz wdrażanie systemów i rozwiązań wymaganym prawem polskim.

W strukturę organizacyjną Wydziału Operacyjnego wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego:

tel. alarmowy: 998 ; 112

tel. 32 363 09 01
tel. 32 363 09 02
fax: 32 363 09 40


Adres:
41-200 Sosnowiec
ul. Wiejska 160
woj. śląskie

Zakres zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego:

a) przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb
    do akcji ratowniczych na terenie miasta;

b) koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta w  zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez 
    jednostki ochrony przeciwpożarowej;

c) przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków  
    pożarów, klęsk żywiołowych, katastrofach technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych 
    informacji do SKKW;

d) dokonywanie bieżącej oceny sytuacji miasta w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego 
    operacyjnego zabezpieczenia;

e) przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG
    (dokonywanie stosownych zmian w programie SWD-ST) i przekazywanie tych informacji do SKKW;

f) współdziałanie z innymi instytucjami miejskimi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych
   zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania;

g) dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG, oraz innych jednostek na terenie miasta, w/g
    ustalonych zasad dysponowania;

h) prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi według odrębnych ustaleń;

i) powiadamianie przełożonych oraz władz miejskich o zagrożeniach występujących na terenie miasta,

j) prowadzenie komputerowych baz danych,

k) prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKM,

l) utrzymywanie stałej łączności z SKKW oraz prowadzenie nasłuchu na kanale Współdziałania i Alarmowania (KSW)-B028.