BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

Wydział Operacyjny

Stanowisko: Naczelnik Wydziału
st. kpt. mgr Tomasz Dejnak


Symbol:  MR
tel:  32 363 18 50
e-mail: tdejnak@sosnowiec.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Młodszy Specjalista
tel:  32 363 18 51Do zadań Wydziału Operacyjnego należy w szczególności:

W zakresie zadań operacyjnych:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze miasta oraz przygotowanie Komendy do organizacji działań ratowniczych, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także bieżąca weryfikacja organizacji działań ratowniczych;
 2. opracowywanie i aktualizacja: planów ratowniczych, analizy zabezpieczenia operacyjnego, analizy gotowości operacyjnej, analizy ćwiczeń i innych materiałów o charakterze analityczno – operacyjnym;
 3. opracowanie i aktualizacja planu sieci podmiotów KSRG na obszarze powiatu w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej włączania i wyłączania OSP do/z KSRG;
 4. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG i innych JOP na terenie działania komendy oraz obszaru chronionego, a także umożliwiające współpracę ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego;
 5. współdziałanie z innymi służbami i instytucjami w zakresie powiadamiania i dysponowania sił i środków;
 6. koordynacja działań na terenie powiatu wynikających z podjęcia działań ratowniczych przez jednostki KSRG i inne podmioty ratownicze;
 7. wsparcie działań ratowniczych kierującego działaniem ratowniczym;
 8. obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowanie, obsługa alarmów pożarowych przekazywanych systemem monitoringu pożarowego i dysponowanie sił i środków zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 9. udział w uzgadnianiu sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą pod względem technicznym oraz współpraca w realizacji zadań związanych z systemem monitoringu pożarowego, w szczególności: zapewnienie prawidłowej obsługi urządzeń monitoringu pożarowego, lokalizacji Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych oraz realizacja szkoleń w tym zakresie;
 10. współdziałanie ze służbą dyżurną powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, ze specjalistami branżowymi w sprawach ratownictwa w zakresie określonym odrębnymi regulacjami oraz podmiotami zajmującymi się monitorowaniem, prognozowaniem zagrożeń, a także innymi podmiotami działającymi na rzecz KSRG oraz dysponowania nimi według odrębnych ustaleń;
 11. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo-gaśniczych;
 12. analizowanie stanu wyposażenia i przygotowania jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP do działań ratowniczych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 13. prowadzenie, aktualizowanie  i korzystanie z baz danych;
 14. utrzymywanie stałej łączności z SKKW oraz zastępami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych;
 15. przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie siłami i środkami jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powiadamianie innych służb ratowniczych na terenie powiatu, a także rejestrowanie i ewidencjonowanie udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych, a także przekazywanie informacjido SKKW oraz innych podmiotów zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 16. dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie działania komendy w zakresie występujących pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;
 17. planowanie i organizowanie pełnienia służby, w tym opracowywanie i realizacja harmonogramu czasu służby i dyżurów domowych strażaków, ewidencjonowanie czasu służby funkcjonariuszy oraz nieobecności i innych zwolnień, a także prowadzenie niezbędnej w tym zakresie dokumentacji oraz sporządzanie okresowych zestawień ilości godzin służby w warunkach szkodliwych lub uciążliwych;
 1. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu eliminowanie lub minimalizowanie wśród strażaków stresu pourazowego powstałego podczas akcji ratowniczych;
 2. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG i inne JOP, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz  sporządzanie innej dokumentacji związanej z realizacją działań ratowniczych, w tym potwierdzeń i zaświadczeń;
 3. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności;
 4. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
 5. kontrolowanie i weryfikowanie gotowości operacyjnej Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz innych podmiotów KSRG oraz pozostałych JOP, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 6. przeprowadzanie kontroli toku służby w JRG oraz inspekcji gotowości operacyjnej w OSP na obszarze miasta pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 7. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych i związków taktycznych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 8. prowadzenie i korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej pomocniczej lub specjalnej;
 9. udział w pracach związanych z funkcjonowaniem KSRG;
 10. prowadzenie ewidencji podmiotów KSRG oraz innych JOP na terenie działania komendy;
 11. bieżące informowanie kierownictwa komendy i oficera prasowego o szczególnych zdarzeniach odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych;
 12. administrowanie systemem SWD PSP oraz wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemie zgodnie z odrębnymi ustaleniami;
 13. współpraca z właściwymi organami i podmiotami podczas zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 14. wykonywanie zadań związanych z rozdziałem dotacji przekazywanej przez MSWiA dla jednostek OSP oraz dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej i włączonych do KSRG;
 15. przygotowywanie zakresów czynności dla funkcjonariuszy pełniących służbę w zmianowym systemie służby.

W zakresie zadań szkoleniowych:

 1. planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu doskonalenia zawodowego w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;
 2. planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesu szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie określonym szczegółowymi regulacjami;
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG i innych JOP na obszarze miasta;
 4. prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w Komendzie.

W zakresie zadań informatyki:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy, nadzór oraz analizowanie wdrażanych komputerowych systemów wspomagania, dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG wykorzystywanych w działalności komendy;
 3. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 4. planowanie i wdrażanie w podmiotach KSRG i innych JOP nowoczesnych technik informatycznych;
 5. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 6. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 7. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy;
 8. realizacja zadań administratora sieci oraz administrowanie i zarządzanie w zakresie technicznej sprawności informatycznymi systemami dziedzinowymi wspomagającymi pracę bieżącą komendy, w tym stanowiska kierowania;
 9. prowadzenie zagadnień związanych z podpisem elektronicznym w strukturze klucza publicznego dla komendy;
 10. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie systemów teleinformatycznych;
 11. realizacja zadań związanych z cyberbezpieczeństwem teleinformatycznym;
 12. obsługa i nadzór techniczny nad stroną internetową, w tym BIP oraz administrowanie kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

W zakresie zadań łączności:

 1. zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej w komendzie;
 2. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 3. uzgadnianie z jednostką nadrzędną zmiany warunków technicznych korzystania z sieci radiowych UKF PSP na terenie działania komendy
 4. planowanie i wdrażanie w komendzie nowoczesnych technik łączności oraz organizowanie spójnego systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie działania komendy;
 5. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia, współdziałania a także systemów alarmowania na terenie działania komendy
 6. analizowanie i bieżące weryfikowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy;
 7. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na terenie działania komendy;
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
 9. szkolenie abonentów sieci radiowych UKF PSP z zasad prowadzenia korespondencji radiowej;
 10. opracowanie oraz bieżąca aktualizacja dokumentacji łączności Komendy.

W zakresie zadań polityki informacyjnej Oficera Prasowego:

 1. realizacja założeń komendanta w zakresie polityki informacyjnej, organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej komendy;
 2. współpraca ze środkami masowego przekazu – mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi;
 3. kreowanie  w środkach masowego przekazu pozytywnego wizerunku strażaka - ratownika;
 4. opracowywanie materiałów dla mediów;
 5. organizowanie konferencji prasowych;
 6. prowadzenie obsługi mediów podczas działań ratowniczych;
 7. koordynowanie i realizowanie zadań z zakresu prewencji społecznej;
 8. obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej komendy.

 

W strukturę organizacyjną Wydziału Operacyjnego wchodzi Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego:

tel. alarmowy: 998 ; 112

tel. 32 363 09 01
tel. 32 363 09 02
fax: 32 363 18 42


Adres:
41-200 Sosnowiec
ul. Wiejska 160
woj. śląskie

Zakres zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o zagrożeniach i dysponowanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz innych służb do akcji ratowniczych na terenie miasta;
 2. koordynacja działań ratowniczych na terenie miasta w  zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez  jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 3. przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków   pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń oraz przekazywanie tych informacji do SKKW;
 4. dokonywanie bieżącej oceny sytuacji miasta w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia;
 5. przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład KSRG (dokonywanie stosownych zmian w programie SWD-ST) i przekazywanie tych informacji do SKKW;
 6. współdziałanie z innymi instytucjami miejskimi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania;
 7. dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostek wchodzących w skład KSRG oraz innych jednostek na terenie miasta, w/g ustalonych zasad dysponowania;
 8. prowadzenie ewidencji wojewódzkich specjalistów oraz dysponowanie nimi według odrębnych ustaleń; 
 9. powiadamianie przełożonych oraz władz miejskich o zagrożeniach występujących na terenie miasta,
 10. prowadzenie komputerowych baz danych,
 11. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SKKM,
 12. utrzymywanie stałej łączności z SKKW oraz prowadzenie nasłuchu na kanale Współdziałania i Alarmowania (KSW)-B028.